Statut

STATUT
Klubu Biegacza “MANIAC”
w Poznaniu

Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny
§ 1
Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Klub Biegacza “MANIAC” Poznań, zwanej dalej “Klubem”
§ 2
Terenem działania Klubu jest miasto Poznań.Siedziba klubu mieści się na ul. Bronisza 21 w Poznaniu.
§ 3
1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, oraz z własnym statutem.
2. Klub podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
4. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
§4
1. Klub używa pieczęci, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Logo Klubu to sylwetka biegacza na okrągłym niebieskim tle z widocznym po lewej stronie Ratuszem, na górze oplata napis KB MANIAC, na dole oplata napis POZNAŃ.
Rozdział II.
Cel i środki działania
§ 5
Podstawowym celem Klubu jest upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
§6
1. Klub swoje zadania realizuje w szczególności poprzez:
1) aktywne uczestnictwo członków zwyczajnych Klubu w imprezach sportowych w kraju i za granicą,
2) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjno-turystycznych,
3) realizację zadań statutowych Klubu we współdziałaniu ze szkołami i klubami,
4) integrowanie środowisk sportowych na obszarze działania Klubu,
5) stałą współpracę ze środkami masowego przekazu,
6) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi,
7) występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów administracji rządowej i samorządowej,
8) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami oraz instytucjami zajmującymi się podobną tematyką,
9) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
2. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 7
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
1)zwyczajnych,
2)wspierających
3)honorowych
§ 8
1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach, członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, akceptujące statutowe cele Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
3. Cudzoziemcy mogą być członkami zwyczajnymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
4. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
2) korzystać z urządzeń, obiektów na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
3) brać udział w głosowaniu, wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
4) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
5) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu,
6) uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.
§ 10
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność nadało Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Klubu.
2. Nie można łączyć ze sobą członkostwa honorowego i zwyczajnego.
3. Członkowie honorowi mają prawo do brania udziału w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek.
§ 11
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i zadeklarują w dobrowolnej formie i wysokości pomoc materialno – finansową.
2. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego Przedstawiciela.
§ 12
1. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) korzystania z potencjału sportowego Klubu na warunkach określonych przez Zarząd Klubu,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3) uczestniczenia osobistego lub przez Przedstawiciela z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Klubu.
§ 13
1. Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
1) godne reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych i klubu w zawodach krajowych,
2) przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad fair-play sportowej rywalizacji,
3) troska o dobro i rozwój Klubu,
4) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
5) regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu,
§ 14
1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2) rozwiązanie się Klubu.
3) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku :
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu.
b) zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 12 miesięcy.
2. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia można się odwołać do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 15
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata.
2. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu, podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Walne Zebranie Członków
§ 17
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Klubu z biernym lub czynnym prawem wyborczym, mają wszyscy członkowie zwyczajni Klubu, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Klubu.
§18
1. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Klubu zwołuje się co dwa lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek komisji rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 2/3 ogółu członków zwyczajnych,
4) w przypadku ustąpienia, wykluczenia członka zarządu lub komisji rewizyjnej w trakcie kadencji w celu uzupełnienia ich składu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 19
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu w szczególności należy:
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi,
4) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6) podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Klubu,
7) uchwalanie regulaminu pracy Klubu.
5. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecnoœci co najmniej ½ cz³onków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
6. Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.
§ 20
1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej ilości kandydatur.
2. Odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
Zarząd
§ 21
7. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
8. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
9. Zarząd składa się z 4-5 członków, którzy spośród siebie wybierają prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Ilość członków ustala się na Walnym Zebraniu członków klubu.
10. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
11. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarz¹du, w tym Prezesa lub Sekretarza.
12. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
13. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) utrzymywanie kontaktów ze sponsorami,
4) prowadzenie dokumentacji działalności Klubu,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) uchwalanie okresowych planów działania, ustalanie budżetów i preliminarzy,
7) uchwalanie regulaminów, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zebrania,
8) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz określanie ich zadań,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Klubu,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu,
11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) organizowanie działalności statutowej Klubu,
13) zatrudnianie niezbędnych pracowników,
14) ustalanie wysokości składek członkowskich,
15) utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu.
16) realizowanie statutowych celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Klubu.
Komisja Rewizyjna
§ 23
14. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego.
16. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Klubu ani pracownikiem Klubu.
§ 24
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Klubu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zebrania Klubu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez
Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4) składanie na Walnym Zebraniu Klubu wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 25
1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej.
§ 26
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów majątkowych, a w szczególności zobowiązań majątkowych Klubu, wymagany jest podpis trzech osób w tym Prezesa, Sekretarza oraz dodatkowo jednej osoby spośród pozostałych członków Zarządu. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Sekretarza
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 27
1. Uchwalenie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Klubu, wymaga większości 2/3 głosów – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Klubu określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 28
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia organu rejestrowego.
§ 29
Statut został uchwalony na Zebraniu Założycieli w dniu 15 maja 2004 roku.